11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 30 listopada 2016 roku odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Podczas sesji Wójt i Przewodniczący Rady Gminy dokonali aktu wręczenia podziękowań:

podziękowanie z Sądu Rejonowego w Ostrołęce dla Pani Beaty Żebrowskiej – asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za współpracę i zaangażowanie w pracę w zakresie wspierania rodziny; podziękowania dla Pani Hanny Stanisławy Grzegorczyk – dyrektora Szkoły Podstawowej w Przystani i dla Pani Anny Niedźwieckiej – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Przystani za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie – „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” przez reprezentujący szkołę zespół uczniów. Ponadto Pan Józef Białowąs – Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację na temat zagrożeń związanych wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń.   

DSC02315.JPGDSC02317.JPGDSC02318.JPGDSC02320.JPGDSC02322.JPGDSC02326.JPGDSC02329.JPGDSC02332.JPGDSC02337.JPGDSC02338.JPGDSC02342.JPGDSC02344.JPG

W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXVI/163/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 42 421 630,72 zł; wydatki 43 885 686,28 zł; największe zmiany po stronie dochodów to wypływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych; największe zmiany po stronie wydatków dotyczą miedzy innymi zwiększenia środków na odbiór odpadów komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg;

2) uchwałę Nr XXVI/164/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień; określono wysokość stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 2,98 zł za 1m2 oraz od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 0,1 % od wartości budowli; pozostałe stawki podatku nie ulegają zmianie;     

3) uchwałę Nr XXVI/165/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Olszewo-Borki; z dniem 1 stycznia 2017 roku wspólną obsługę samorządowych jednostek oświatowych będzie prowadził Urząd Gminy;

4) uchwałę Nr XXVI/166/16 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w gminie Olszewo-Borki; z dniem 31 grudnia 2016 roku likwiduje się Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Olszewie-Borkach; z mocy prawa z końcem br. jednostka ulega likwidacji, w związku z czym należy przeprowadzić czynności likwidacyjne; zadania należące do zespołu, jak również zatrudnionych pracowników przejmie Urząd Gminy;

5) uchwałę Nr XXVI/167/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Ostrołęką a Gminą Olszewo-Borki i Gminą Lelis dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; przedmiotem zawarcia umowy partnerskiej będzie realizacja projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Miasta Ostrołęki”;

6) uchwałę Nr XXVI/168/16 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok; program będzie realizowany przez gminę w 2017 roku; w I kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych programem;

7) uchwałę Nr XXVI/169/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki; określono zasady i tryb udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; wysokość dotacji wynosi 50 % udokumentowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 2 500,00  zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!