11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Olszewo-Borki informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowościach

 

1) Białobrzeg Bliższy – działki ewidencyjne:

-  nr 39 o pow. 0,05 ha,

-  nr 40/2 o pow. 0,17 ha.

Celem dokonania podziału z urzędu jest wydzielenie gruntów pod drogi gminne.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału w/w nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie w/w terminu Wójt Gminy Olszewo-Borki wyda decyzję zatwierdzającą podział w.w nieruchomości.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach.

Informacja pokój nr 19 tel. (29) 761-31-23 wew. 119 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!