11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 31 sierpnia 2016 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach wręczyła Panu Bogdanowi Trzaska zaświadczenie o wyborze na Radnego Gminy Olszewo-Borki w wyborach uzupełniających, które odbyły się 14 sierpnia 2016 r. Radny złożył ślubowanie.  

 

 

Ponadto radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXI/139/16 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; pożyczka  w części umarzalna – do 40 % zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara gm. Olszewo-Borki”;

2) uchwałę Nr XXI/140/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu; pomoc finansowa w formie dotacji jest przeznaczona na realizacje zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2543 Nowa Wieś-Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek w msc. Mostówek”.

3) uchwałę Nr XXI/141/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 -2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy; wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki”. Okres realizacji 2016 -2018;

4) uchwałę Nr XXI/142/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi; dochody 41.095.415,57; wydatki  42.559.471,13; Największe zmiany po stronie dochodów dotyczą wprowadzenia dotacji z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na dofinansowanie zadania  pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łazy – łącznik ul. Ks. E. Waltera i ul. Sikorskiego gm. Olszewo-Borki oraz zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki – modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej” zrealizowanego w latach 2007-2014; Największe zmiany w wydatkach dotyczą  wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” okres realizacji 2016 -2018”; całkowity koszt zadania 3.000.000,00 zł; środki z RPO WM 2.080.000,00 zł ; udział własny 920.000,00 zł.

5) uchwałę Nr XXI/143/16 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; wydłużono termin wpłaty zainkasowanych podatków przez inkasenta z 5 do 7 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić;

6) uchwałę Nr XXI/144/16 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olszewo-Borki na lata 2016 – 2030; Strategia rozwoju jest dokumentem, który w jasny i klarowny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszenie warunków życia.

7) uchwałę Nr XXI/145/16  w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok; w związku ze zmianą przepisów, uchylenie w/w  uchwały było niezbędne;

8) uchwałę Nr XXI/146/16 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy; odcinkowi drogi gminnej ozn. nr ewid. 532, 202/1, 258/1, 201/1, 524, 525 nadano nazwę „ulica Chabrowa”;

9) uchwałę Nr XXI/147/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018; obowiązek przyjęcia programu wynika z właściwych przepisów. Głównym celem programu jest zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź też w rodzinach zastępczych;

10) uchwałę Nr XXI/148/16 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki; upoważniono kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tym do wydawania decyzji.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!