11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 25 maja 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XIX/128/16  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; określono nowy wzór deklaracji; będzie on obowiązywał od 1 lipca 2016 r;

2) uchwałę Nr XIX/129/16  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie; gmina wykona dokumentacje projektową na budowę 4 zatok autobusowych (dwóch w msc. Zabrodzie i dwóch w msc. Antonie), natomiast GDDKiA sfinansuje roboty budowlane związane z ich budową;

3) uchwałę Nr XIX/130/16   w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo;   drodze gminnej ozn. nr. ewid.112 nadano nazwę „ulica Mieszka I”;

4) uchwałę Nr XIX/131/16  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 -2027; dostosowano kwoty dochodów  i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy;

5) uchwałę Nr XIX/132/16  w sprawie   zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 40 251 054,80 zł; wydatki 41 715 110,36 zł.

Największe zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 991 495, 08 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie z RPO 2007-2013 projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych  w gminie Olszewo-Borki  - modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej” zrealizowanego w latach 2007 - 2014 oraz zwiększenia o 50 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji przyznanej przez powiat ostrołęcki na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Żeraniu Małym.

Największe zmiany w wydatków dotyczą zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

  • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy,
  • budowa SUW w Stepnie Starej,
  • rozbudowa budynku urzędu gminy wraz z infrastrukturą techniczną;
  • rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach;
  • budowa dróg, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie gminy;
  • remont i adaptacja poddasza w budynku gimnazjum w Olszewie-Borkach.

6) uchwałę Nr XIX/133/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej; z członkowstwa w komisji odwołano Romualda Krukowskiego z uwagi na wygaśniecie mandatu i Edwardą Lumę wskutek złożonej rezygnacji; w skład komisji powołano zaś Jana Władysława Gadzałę i Teresę Danutę Mierzejewską.

 

 

 

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!