11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 27 kwietnia 2016 roku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały...

 

 

1) uchwałę Nr XVIII/119/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 -2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie; zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w wys. 1.2 mln; zwiększono rozchody o równowartość umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami;

2) uchwałę Nr XVIII/120/16  w sprawie   zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet   po zmianach wynosi: dochody 36 867 037,79; wydatki 38 331 093,35; Największe zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia z tytułu otrzymanej dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie 32.750 zł; Największe zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia wydatków na zadaniach:  budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej; przebudowy drogi gminnej w msc. Łazy – łącznika ulicy Ks. E. Waltera i ul. Sikorskiego;

3) uchwałę Nr XVIII/121/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; ustalono miesięczną stawkę za odbiór odpadów selektywnych:

  • dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 2 osób w kwocie 18,00 zł;
  • dla gospodarstw domowych liczących 3 i więcej osób w kwocie 30,00 zł;
  • dla gospodarstw domowych posiadających kartę dużej rodziny  w kwocie 15,00 zł;

i za odbiór odpadów nieselektywnych w kwocie  50,00 zł; stawki będą obowiązywały od 1 lipca 2016 r.

4) uchwałę Nr XVIII/122/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; określono nowy wzór deklaracji, będzie on obowiązywał od 1 lipca 2016 r;

5) uchwałę Nr XVIII/123/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie gminy Olszewo-Borki; regulamin wejdzie od 1 lipca 2016 r. ; ustalono że odpady komunalne z terenów nieruchomości będą odbierane co najmniej jeden raz w miesiącu

6) uchwałę Nr XVIII/124/16  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właściciela nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uszczegółowiono sposób i zakres świadczenia usług a od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych;

7) uchwałę Nr XVIII/125/16 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki”; plan określa cele strategiczne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, jest niezbędny jako załącznik do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej m. in. termomodernizacja, budowa ścieżek rowerowych, wymiana oświetlenia na energooszczędne;

8) uchwałę Nr XVIII/126/16 w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy; do okręgu Nr 2 w Olszewie-Borkach włączono obszar ulicy Karola Wojtyły;

9) uchwałę Nr XVIII/127/16 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych; ze składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odwołano Wiesława Jankowskiego wskutek złożonej rezygnacji.

Ponadto rada gminy zapoznała się z przedstawioną jej oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Olszewo-Borki.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!