11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Służba Celna informuje

W związku ze zbliżającym się okresem szczególnego nasilenia organizacji imprez plenerowych, mając na uwadze zakres działania Służby Celnej, do zadań której należy m.in. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, informuję, że z posiadanych informacji wynika, że zachodzi istotne prawdopodobieństwo sprzedaży na tego typu imprezach nielegalnych napojów alkoholowych nie oznaczonych znakami akcyzy, ewentualnie sprzedaży napojów alkoholowych bez właściwego zezwolenia.

 

Służba Celna podejmie wszelkie możliwe działania, mające na celu monitorowanie przebiegu imprez pod kątem sprawdzenia legalności alkoholu. Informuję, że w przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych (nalewki, destylaty itp.) wytworzonych na bazie alkoholu niewiadomego pochodzenia, prowadzone będą czynności kontrolne w trakcie trwania imprez, z jednoczesnym zabezpieczeniem oferowanych do sprzedaży lub spożycia nielegalnych napojów alkoholowych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli apeluję do organizatorów imprez o szczególne zwrócenie uwagi na ewentualny proceder sprzedaży nielegalnego alkoholu i podjęcie działań zmierzających do niedopuszczenia do takich praktyk, w tym również powiadomienie Służby Celnej o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i naruszeniach przepisów. Informacje należy zgłaszać na czynny całą dobę bezpłatny telefon interwencyjny – 800 060 000.

Współpraca w tym zakresie ma wymiar społeczny i fiskalny, odnosi się bowiem do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom poprzez zapobieganie zatruciu alkoholem niewiadomego pochodzenia, jak i zapewnienie równej konkurencji legalnym producentom napojów alkoholowych oraz zapewnienia należnych wpływów do budżetu państwa.

Informuję, że niezastosowanie się podmiotów oferujących do sprzedaży napoje alkoholowe do przepisów zarówno ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak i ustawy o podatku akcyzowym stanowi naruszenie prawa i zagrożone jest sankcjami karnymi. Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku ujawnienia oferowania sprzedaży nielegalnego alkoholu organizator może ponieść odpowiedzialność za współudział w takim procederze.

Ponadto przypominam o określonych w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1533 z późn. zm.) obowiązkach organizatorów imprez dotyczących składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemnych zawiadomień o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, wyprodukowanych poza terytorium kraju i zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!