11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 30 marca 2016 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, w której uczestniczyli: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP a także Komendant Miejski Policji ze swoim przedstawicielem Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Komendanci przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Olszewo-Borki.

 

Ponadto w trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XVII/109/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016 -2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków wynikające ze zmian w budżecie gminy jak również w podziale na dochody bieżące i majątkowe; dostosowano limity wydatków na lata 2016-2019 w przedsięwzięciach inwestycyjnych;

2) uchwałę Nr XVII/110/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 36 762 615,19; wydatki 37 047 151,79; dochody i wydatki w ogólnej kwocie uległy zmniejszeniu o kwotę  39 310,00. Największe zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia z tytułu określenia ostatecznej kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej jak również zwiększenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największe zmiany w wydatkach dotyczą zmniejszenia wydatków na zadaniach: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy oraz wprowadzenia dwóch zadań inwestycyjnych; 

3) uchwałę Nr XVII/111/16 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszewo-Borki w 2016 roku; program jest uchwalany corocznie do 31 marca 2016 r.

4) uchwałę Nr XVII/112/16 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Działyń; nadano nazwę drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 369/6 „ulica Spokojna”

5) uchwałę Nr XVII/113/16 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Olszewo-Borki; nadano nazwę drodze  oznaczonej  nr ewidencyjnym 335 „ulica Karola Wojtyły”;

6) uchwałę Nr XVII/114/16 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Dobrołęka; nadano nazwę drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 275 „ulica Żurawia” i drodze oznaczonej nr 285 „ulica Łąkowa”;

7) uchwałę Nr XVII/115/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Olszewo-Borki; ustalono dietę dla sołtysów w wysokości miesięcznej 220,00 zł. oraz ryczał w wysokości 50,00 zł tytułem udziału w sesji;

8) uchwałę Nr XVII/116/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach; do statutu GOPS wprowadzono realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie świadczenia wychowawczego;

9) uchwałę Nr XVII/117/16 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych; ze składu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego odwołano Tadeusza Pysznik wskutek złożonej rezygnacji;

10) uchwałę Nr XVII/118/16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; za wpis do rejestru ustalono opłatę w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

Ponadto rada gminy zapoznała się z przedstawionym jej sprawozdaniem z realizacji w 2015 roku „Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.”

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!