11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 24 lutego 2016 roku odbyła się XVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie, której  radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XVI/104/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 30 688 475,19; wydatki 30 973 011,79; dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 9 894,54. Największe zmiany w dochodach dotyczą wprowadzenia zwrotów wynikających z rozliczeń za 2015 rok z samorządem województwa i organizacjami pozarządowymi; natomiast w wydatkach zmiany dotyczą wprowadzenia środków na realizacje zapisów wynikających z uchwały w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny.

2) uchwałę Nr XVI/105/16  w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy; nadano drodze ozn. Nr. ewid. 436, 229/1 nazwę ulica gen. Władysława Andersa;

3) uchwałę Nr XVI/106/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego; w ramach pomocy po stronie gminy będzie sfinansowanie dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych, natomiast po stronie MZDW sfinansowanie wykonania inwestycji;

4) uchwałę Nr XVI/107/16 w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Gołasia z dnia 7 stycznia 2016 roku na czynność organu administracji – wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Olszewo-Borki i odmowę dotacji; rada gminy uznała skargę za bezzasadną w całości;

5) uchwałę Nr XVI/108/16 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych; w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołano radnego Mieczysława Szelkowskiego

Ponadto rada gminy zapoznała się z przedstawionymi jej sprawozdaniami:

1) sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2015;

2) sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok;

3) sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2015 rok.

Komisje tj: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego; Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury; Komisja Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisja Drogownictwa i Infrastruktury Społecznej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za 2015 rok. 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!