11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rekrutacja na rok szkolny 2016-2017

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte dn. 29.12.2015r., są to: 1) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie 2) obowiązek zapewnienia przez gminę w roku szkolnym 2016/2017 możliwości realizowania wychowania przedszkolnego dzieciom 4-letnim i 5-letnim.

 

Harmonogram rekrutacji określony został Zarządzeniem nr 5/2016 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=998  

Na terenie Gminy Olszewo-Borki do publicznych przedszkoli (Olszewo-Borki, Nowa Wieś) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy w wieku 3-6 lat, w tym pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci 6-letnie realizujące obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 5 i 4-letnie, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Olszewo-Borki w wieku 6 lat – realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 5 lat mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami oraz za zgodą dyrektora szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane  kryteria określone w art. 20c  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XV/100/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki http://bip.olszewo-borki.samorzady.pl/?a=1003

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Olszewo-Borki mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Olszewo-Borki, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego (po 31 sierpnia 2016r.). W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Uso. art. 20 c ust 7

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2014 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (po 31.08.2016r.), jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Tryb zgłaszania dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych placówek

Przyjmowanie zgłoszeń do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 r. i kończy w dniu 31 marca 2016 r.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!