11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 27 stycznia 2016 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki.
W trakcie  której sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały.

 

1) Uchwałę Nr XV/98/16 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2016 rok; w programie określono zadania profilaktyczne przeciwdziałające alkoholizmowi;

2) Uchwałę Nr XV/99/16 w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy; nadano nazwę ulicy drodze powiatowej w miejscowości Białobrzeg Dalszy „ulica Ostrołęcka”;

3) Uchwałę Nr XV/100/16 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki; określono kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych;

4) Uchwałę Nr XV/101/16 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; określono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód i gimnazjum posiadającego obwód prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki;

5) Uchwałę Nr XV/102/16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; wzory deklaracji (osoby prawne) i informacji (osoby fizyczne) będą obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

6) Uchwałę Nr XV/103 /16 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie gminy Olszewo-Borki; rada gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostrołęckiego zaliczyła drogi wewnętrzne wymienione w załączniku do niniejszej uchwały do kategorii dróg gminnych.

Ponadto Rada Gminy Olszewo-Borki odrzuciła przedłożone jej projekty uchwał: o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabówku i o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Przystani.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!