11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 30 grudnia 2015 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Wójt i Przewodniczący rady gminy wręczyli podziękowania radnym Pani Teresie Mierzejewskiej, Pani Jadwidze Nakielskiej i Panu Tadeuszowi Pysznik za wsparcie finansowe  w konkursie „List do Świętego Mikołaja”.

 

W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały:

a) uchwałę Nr XIII/86/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków orz przychodów wynikające ze zmian w budżecie

b) uchwałę Nr XIII/87/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 36 316 055,35 zł; wydatki 40 344 325,90 zł. Najważniejsze zmiany w zakresie dochodów dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu podatków, natomiast najważniejsze zmiany z tytułu wydatków dotyczą wydatków inwestycyjnych w zakresie dostosowania do cen będących wynikiem postępowań przetargowych;

c) uchwałę Nr XIII/88/15  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2027;  w 2016 roku prognozowany deficyt wynosi 284 536,60 zł; przychody   2 110 110,12 zł ; rozchody 1 825 573,52 zł;

d) uchwałę Nr XIII/89/15 w sprawie  uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok; budżet na 2016 rok wynosi: dochody 30 678 580,65 zł ; wydatki 30 963 117,25 zł; Największe zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą: rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 1.250 000,00 zł ; rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi w  kwocie 1.300.000,00 zł oraz zadań w zakresie drogownictwa w łącznej kwocie 419 667,25 zł.

e) uchwałę Nr XIII/90/15  w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości; wzory deklaracji (osoby prawne) i informacji (osoby fizyczne) będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

f) uchwałę Nr XIII/91/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki; rada gminy zwiększyła liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z 18 na 20;

g) uchwałę Nr XIII/92/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; określono tryb udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

h) uchwałę Nr XIII/93/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok; plan pracy będzie realizowany w ciągu 2016 r.

i) uchwałę Nr XIII/94/15  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok; plan pracy będzie realizowany w ciągu 2016 r.

Ponadto stałe komisje rady gminy tj. Komisja Gospodarki Finansowej i Mienia Komunalnego; Komisja Prawa i Porządku Publicznego; Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisja Zdrowia, Spraw, Socjalnych, Oświaty, Kultury oraz Komisja Drogownictwa i Infrastruktury technicznej przedstawiły plany pracy komisji na 2016 rok.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!