11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 25 listopada 2015 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W sesji uczestniczył  Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki.

 

W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XII/78/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody: 37 402 657,35 ; wydatki 42 134 476,90 Największe zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia z tytułu sprzedaży działki w Nowej Wsi, natomiast największe zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia dotacji na oświatę;

2) uchwałę Nr XII/79/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień; stawki podatku nie uległy zmianie; poza zmniejszeniem podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) uchwałę Nr XII/80/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy; stawki podatku nie uległy zmianie;

4) uchwałę Nr XII/81/15 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok; program będzie realizowany przez gminę w 2016; w miesiącu styczniu 2016 zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych programem;

5) uchwałę Nr XII/82/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olszewo-Borki do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na jego realizację; w ramach projektu będzie możliwość zbudowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania wyposażonego w nowoczesne środki ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;

6) uchwałę Nr XII/83/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; określono tryb udzielenia i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) uchwałę Nr XII/84/15 w sprawie przyjęcia na terenie gminy Olszewo-Borki samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych; w ramach programu rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z następujących ulgowych usług w Ostrołęce:

  • zajęć w zespołach artystycznych organizowanych przez OCK;
  • wstępu na pływalnię  w Parku Wodnym  ,
  • wstępu do Muzeum Kultury Kurpiowskiej,
  • wstępu do kinowej Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz dostępu do repertuaru premierowego w OCK
  • udostępniania kortów tenisowych i wypożyczenia łyżew – Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej; ulga będzie wynosiła 50 %  będzie  liczona od ceny podstawowej.

8) uchwałę Nr XII/85/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”; przystąpienie do Stowarzyszenia umożliwi gminie pozyskiwanie nowych środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!