11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 października 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie sesji Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali pani Natalii Nowak, panom Krzysztofowi Krukowskiemu, Krzysztofowi Olszewskiemu i Karolowi Kwiatek za reprezentację Gminy Olszewo-Borki i zajęcie III miejsca w sztafecie czterogodzinnej podczas VIII Mistrzostw Polski w biegu 24 h w dniu 26 września 2015 r. w Łysych.

 

Ponadto radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XI/74/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 36 995 420,52; wydatki 41 727 240,07; dochody i wydatki zwiększają się o 53 672,00 zł; Największe zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz  z tytułu dotacji na zadania własne; Najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą wydatkowania środków na zasiłki stałe i zakup książek do bibliotek szkolnych  oraz zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;  

2) uchwałę  Nr XI/75/15 w sprawie   wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016 – 2019; do Sądu Okręgowego zostali wybrani: Listwon Mirosława; Tabaka Danuta Maria; do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  zostali wybrani: Bogdańska Maria, Górowska Edyta, Krukowski Mieczysław, Krupka Bożena Marianna;

3) uchwałę  Nr XI/76/15 w sprawie  nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy; nadano nazwę drodze gminnej ozn. nr. ewid. 523, 516 - „ulica Mostowa”;

4) uchwałę Nr XI/77/15 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych; z powodu złożonej rezygnacji odwołano ze składu Komisji Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej radnego Romualda Krukowskiego;

Ponadto rada gminy przyjęła sprawozdanie z zadań oświatowych oraz zapoznała się z informacją o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!