11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

X sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 23 września 2015 roku odbyła się X sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której  radni podjęli niżej wymienione uchwały.a) uchwałę Nr X/67/15  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy; na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano radnego Pawła Dębskiego;

b) uchwałę Nr X/68/15  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy; na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrano radnego Mieczysława Szelkowskiego;

c) uchwałę Nr X/69/15  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian w budżecie gminy;

d) uchwałę Nr X/70/15  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 36 348 361,52 zł; wydatki 41 080 181,07 zł.  Dochody i wydatki  zwiększają się o tą samą kwotę tj. 273 929,40 zł. Największe zmiany w dochodach dotyczą: wprowadzenia dotacji z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach przedsięwzięć  realizowanych z funduszu sołeckiego, subwencji ogólnej  w części oświatowej oraz wpływów z tytułu wpłat na budowę oświetlenia dróg. Największe zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „ Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP w Nowej Wsi na potrzeby oddziału przedszkolnego”, na budowę oświetlenia dróg na terenie gminy;

e) uchwałę Nr X/71/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  na  realizacje inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki” - zostanie zaciągnięta pożyczka częściowo umarzalna w kwocie – 572 072,81 zł;

f) uchwałę Nr X/72/15 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Olszewo-Borki a Miastem Ostrołęką; umowa partnerska będzie dotyczyła wspólnie realizowanej inwestycji drogowej.  Droga położona na terenie Miasta Ostrołęki  stanowi przedłużenie  ulicy Działkowej  w stronę do ulicy Brzozowej. Zlokalizowana jest w ciągu drogowym drogi gminnej - ul. Gen. Ludwika Kickiego, leżącej na terenie gminy Olszewo-Borki. Szacunkowy koszt zadania na terenie miasta wynosi 64.130,47 zł.  

g) uchwałę Nr X/73/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych; rozszerzono skład Komisji:

  • Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej o członków komisji: Dariusza Kossakowskiego i Mieczysława Szelkowskiego;
  • Prawa i Porządku Publicznego o członków komisji: Teresę Mierzejewską i Edwarda Lumę;
  •  Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury o członka komisji Anetę Katarzynę Larent.

Ponadto rada gminy przyjęła:

a) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2015 roku,

b) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2015 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!