11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

X sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 26 sierpnia  2015 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której  radni podjęli niżej wymienione uchwały.

 

a) uchwałę Nr IX/60/15 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy; - odwołano Anetę Katarzynę Larent w funkcji Przewodniczącego Rady Gminy;

b) uchwałę Nr IX/61/15 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy; odwołano Wiesława Jankowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

c) uchwałę Nr IX/62/15 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian w budżecie gminy;

d) uchwałę Nr IX/63/15  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; - budżet po zmianach wynosi dochody 36 050 739,12 ; wydatki 40 782 558,67. Najważniejsze zmiany dotyczą projektów realizowanych z udziałem środków z PROW 2007-2013 – przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz dofinansowania zakupu samochodu dla policji;

e)    uchwałę Nr IX/64/15  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki”; - na w/w inwestycję istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki częściowo umarzalnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 572 072,81 zł;

f)     uchwałę Nr IX/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy o nr ewidencyjnym 204/2 położonej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Olszewo-Borki; - nieruchomość zgodnie  z planem zagospodarowania przestrzennego  przeznaczona jest pod tereny usług, produkcji, składów i magazynów. Na w/w nieruchomości nie są planowane inwestycje gminne. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na realizacje zadań  własnych zapisanych w budżecie gminy;

g)    uchwałę Nr IX/66/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; - w związku z tym , iż wybory ławników odbędą się w miesiącu październiku br. zachodzi konieczność upoważnienia przewodniczącego rady gminy do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników ze względów proceduralnych.

Ponadto rada gminy odesłała do ponownych prac komisji projekt uchwały w sprawie przyjęcia na terenie gminy Olszewo-Borki samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!