11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

VIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyła się VIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której Wójt Gminy Krzysztof Szewczyk otrzymał od Rady Gminy jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

 

Ponadto radni podjęli niżej wymienione uchwały:

a) uchwałę Nr VIII/46/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok; obowiązek przyjęcia przez radę gminy w/w sprawozdań przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium wynika z właściwych przepisów;

b)uchwałę Nr VIII/47/15 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; rada gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym gminy za rok 2014 rok; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia gminy; informacją o stanie mienia gminy; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

c) uchwałę Nr VIII/48/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian w budżecie gminy;

d) uchwałę Nr VIII/49/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 35 983 688,12 ; wydatki 40 715 507,67. Najważniejsze zmiany w dochodach i wydatkach wynikają ze zwiększenia z tytułu pozyskanych z dotacji z EFRR na „Rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olszewo-Borki” w ramach działania 4.1 RPO WM 2007-2013;  budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej żwirowej na bitumiczną we wsi Drężewo oraz ze zmniejszenia dotacji na przebudowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  - w wyniku zmian po przetargu.

e) uchwałę Nr VIII/50/15 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników; w skład zespołu powołano: Barbarę Adamczyk, Jadwigę Nakielską, Tadeusza Pysznika; Tadeusza Dobrowolskiego; Wiesława Jankowskiego, Pawła Dębskiego;

f) uchwałę Nr VIII/51/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Bliższy; - nadano nazwę drodze powiatowej oznaczonej nr ewidencyjnym 449/1 „ulica Omulewska”;

g) uchwałę Nr VIII/52/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie; - nadano nazwę drodze gminnej położonej na działach oznaczonych nr ewidencyjnym 19/19, 20/14 „ ulica Mikołaja Kopernika”;

h) uchwałę Nr VIII/53/15 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020; obowiązek posiadania Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2011 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, poprzedni Program uchwalony przez radę gminy obowiązywał do końca 2014 roku;

i) uchwałę Nr VIII/54/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych; obligacje zostaną wyemitowane na kwotę 3 000 000,00 zł; celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

j) uchwałę Nr VIII/55/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki”; rada wyraziła wolę przystąpienia do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olszewo-Borki; przewiduje się opracowanie planu do końca października br. ; plan będzie wymagany przy składaniu wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych w okresie programowania 2014-2020 na działanie w tym zakresie gminy i indywidualnych mieszkańców;

k) uchwałę Nr VIII/56/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2014 rok; -obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

l) uchwałę Nr VIII/57/15 w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Kordowie i nadania jej statutu; - przebudowa budynku została zakończona, świetlica w budynku rozpocznie działalność od 1 lipca 2015 r. na podstawie nadanego jej statutu;

m) uchwałę Nr VIII/58/15 w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Ratajach i nadania jej statutu; - przebudowa budynku została zakończona,  świetlica w budynku rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2015 r. na podstawie nadanego jej statutu;

n) uchwałę Nr VIII/59/15 w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Żebry-Stara Wieś i nadania jej statutu; - przebudowa budynku została zakończona, świetlica w budynku rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2015 r. na podstawie nadanego jej statutu;

Ponadto rada gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2014 rok.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!