11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

V sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 25 marca 2015 roku odbyła się V sesja Rady Gminy Olszewo-Borki  w której uczestniczyli: Komendant Miejski PSP a także Komendant Miejskiej Policji ze swoimi przedstawicielami. Komendanci przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki.

 

Ponadto  w trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

1) uchwałę Nr V/25/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów wynikające ze zmian w budżecie gminy;

2) uchwałę Nr V/26/15  w sprawie   zmian w budżecie gminy na 2015 rok; budżet po zmianach wynosi dochody  35 175 563,77 ; wydatki 40 027 383,32; najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia subwencji oświatowej o 605 039,00; najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą skorygowania planu wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

3) uchwałę Nr V/27/15 w sprawie  terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszewo-Borki; opłata będzie  wnoszona raz na kwartał, w terminie do 30 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego;

4) uchwałę Nr V/28/15  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki; ustalono kryteria rekrutacji i odpowiadające im liczby punktów  w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki;

5) uchwałę Nr V/29/15 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszewo-Borki w 2015 r.; program jest uchwalany corocznie do 31 marca;

6) uchwałę Nr V/30/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Stepna Michałki; nadano nazwę drodze powiatowej oz. Nr ewid. 413, 183,10, 184/1 ulica Brzozowa;

7) uchwałę Nr V/31/15 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki; nadano nazwę drodze gminnej o nr. ewid. 169/8, 170/09 ulica Wrzosowa;

8) uchwałę Nr V/32/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach; rada gminy uznała skargę za bezzasadną;

9) uchwałę Nr V/33/15 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Olszewo-Borki; wysokość diety nie uległa zmianie; uszczegółowione zostały zasady ich wypłat;

10) uchwałę Nr V/34/15 w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Olszewo-Borki; podwyższono dietę dla sołtysa do 260,00 zł; diety będą ulegały zmniejszeniu za nieusprawiedliwioną obecność na sesji  o 50,00 zł

Ponadto rada gminy odrzuciła protest mieszkańców wsi Nakły dotyczący przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Nakły.

Gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu gruntów stanowiących własność wspólnoty gruntowej wsi Drężewo, takie stanowisko na wniosek wójta zajęła  rada gminy.  

Rada gminy zapoznała się z przedłożonym jej sprawozdaniami tj. sprawozdaniem z realizacji w 2014 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i nie wniosła do nich uwag.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!