11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

LI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 29 października 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się LI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie sesji rada gminy podjęła niżej wymienione uchwały

 

a) uchwałę Nr LI/291/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 263 457, 00; Budżet po zmianach wynosi: dochody 31 948 310, 12; wydatki 33 707 126,53.  Najważniejsze zmiany w dochodach to: zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za odbiór ścieków; z tytułu dobrowolnych wpłat na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na stypendia. Najważniejsze zmiany w wydatkach to: zwiększenie środków na odszkodowania za grunty przejęte decyzją pod drogi; na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; zmniejszenie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewo-Borki (w wyniku oszczędności po przetargu); na „Ścieżki rowerowe w gminie” również w wyniku oszczędności po przetargu;

b) uchwałę Nr LI/292/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień; stawki podatku nie ulegają zmianie; dostosowano zapis dotyczący określenia przedmiotu opodatkowania budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

c) uchwałę Nr LI/293/14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowanego na terenie gminy Olszewo-Borki w 2015 roku; program będzie realizowany w 2015 r. Na realizację zadań określonych w programie na przełomie stycznia/lutego 2015 r. zostanie ogłoszony konkurs. Treść uchwały była konsultowana z organizacjami pozarządowymi;

Ponadto rada gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z zadań oświatowych uwzględniające także wyniki ze sprawdzianu uczniów klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych, w 2014 r., których obowiązek przedstawienia wynika z ustawy o systemie oświaty.

Wójt dokonał podsumowania działalności samorządu gminy za lata 2010 -2014. Sprawozdanie będzie dostępne na stronie www.olszewo-borki.pl

Przewodniczący rady wraz z wójtem gminy dokonali aktu wręczenia podziękowań dla radnych gminy, sołtysów, pracowników gminy i jednostek oraz osób współpracujących z Radą w kadencji 2010-2014.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!