11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

L sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 24 września 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się L sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie sesji rada gminy podjęła niżej wymienione uchwały

 

1)uchwałę Nr L/286/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2014- 2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wysokości zmian wynikających ze zmian w budżecie;

2)uchwałę Nr L/287/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; zwiększono dochody o kwotę 31 689,57 wydatki zmniejszono o kwotę 31 119,02 Budżet po zmianach wynosi: dochody 32 013 517,12; wydatki 33 772 333,53. Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu dotacji za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. Najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą: zmniejszenia na wynagrodzeniach z tytułu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich; zwiększenia na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami:

3)uchwalę Nr L/288/14 w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszewo-Borki; zwiększono liczbę punktów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o 1 punkt;

4)uchwałę Nr L/289/14 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki”; dofinansowaniem w wysokości do 50 % udokumentowanych nakładów na zakup urządzeń i montażu nie więcej niż 2.500 zł.  mogą być objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane po dniu 1 stycznia 2014 roku.

5)uchwałę Nr L/290/14 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały zmniejszone o 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Ponadto rada gminy przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2014 roku; informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2014 roku i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2014 roku, których obowiązek przedstawienia wynika z ustawy o finansach publicznych.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!