11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci.

 

Karta przyznawana jest:

  • dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub studiują,
  • osobom niepełnosprawnym na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności,
  • rodzicom – dożywotnio.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne z terenu całej Polski. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Składając wniosek do urzędu o wydanie Karty Dużej Rodziny, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć członek rodziny wielodzietnej w imieniu jej członków, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty, lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, wydawany jest duplikat za opłatą w kwocie 8,76 zł.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!