11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Termin i sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

  • 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W związku z wprowadzeniem ustawowego obowiązku segregacji odpadów wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ich segregacji (zasady segregacji). W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej, tj. 48,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiany związane z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość tj. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dzieci, zgony osób itp.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w czterech kwartalnych ratach płatnych każdego roku do dnia:

  • 30 marca (za I kwartał)
  • 30 czerwca (za II kwartał)
  • 30 września (za III kwartał)
  • 30 grudnia (za IV kwartał)

w kasie urzędu gminy lub na następujący rachunek bankowy: Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, nr 61 8922 0009 0000 0361 2000 0500

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać co miesiąc. Wysokość opłaty winna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pokój nr 21 oraz pod numerami telefonów: 29 761 31 07 w. 121, 510 133 449.


Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!