11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

„Centrum Wspierania" w Olszewie-Borkach

Jeśli czujesz, że tracisz panowanie nad swoim życiem, że wszystko Cię przytłacza, przerasta, nie wiesz co robić, jeśli jesteś w kryzysie, masz problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, w Twojej rodzinie występuje przemoc lub problem z uzależnieniem możesz zgłosić się do „Centrum Wspierania" w Olszewie-Borkach. Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 roku rozpoczął swoją działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób i Rodzin w Kryzysie „Centrum wspierania" przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewie-Borkach.

Porady z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej będą udzielane w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki. Porady prawne będą udzielane w każdą środę w godzinach od 16.00 do 18.00 w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należeć będzie w szczególności:

  1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  2. udzielanie konsultacji i porad psychologicznych w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie,
  3. zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie,
  4. poradnictwo w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów,
  5. przeprowadzenie interwencji kryzysowej,
  6. udzielanie wsparcia o charakterze psychologicznym,
  7. motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, brania udziału w grupach wsparcia,
  8. gromadzenie aktualnych informacji o ofercie profesjonalnych placówek pomocowych z terenu gminy, powiatu i województwa w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  9. współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach i o spoczywających na niej obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Porady z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej oraz porad prawnych udzielane będą bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy Olszewo-Borki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 513 504 393 lub (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Magdalena Jackiewicz i Iwona Milewska).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!