11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz rowów odwadniających

Przypominamy właścicielom gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych i rowy odwadniające tereny zabudowy mieszkaniowej o obowiązku ich utrzymania i konserwacji. Obowiązek ten wynika z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) a na terenach budowlanych z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji.


Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, przebiegających przez nieruchomość, w szczególności:

  • czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszanie i wygrabianie roślinności ze skarp i dna rowów,
  • odmulanie dna koryt rowów,
  • utrzymywanie drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczanie osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń. Utrzymanie polega na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Wszystkie rowy są urządzeniami wodnymi, ale w zależności od zadań jakie spełniają przynależą do różnych grup urządzeń. Rowy odwadniające drogi, położone w pasie drogowym, są urządzeniami technicznymi tych dróg, a rowy odwadniające osiedla mieszkaniowe są elementem zagospodarowania terenów budowlanych. Rowy te, w myśl art. 3 pkt 9 prawa budowlanego, są urządzeniami budowlanymi i ich utrzymanie, tak jak i obiektów budowlanych, jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu, z którym są związane.

Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich (od 1 stycznia 2018 r.) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zwracamy uwagę, że zaniechanie przez właściciela obowiązku utrzymania rowu we właściwym stanie, jak też utrudnianie przepływu wodom w rowie, może stanowić wykroczenie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!