11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Woda i ścieki po 1 stycznia 2021 r.

Od nowego roku całość gospodarki wodno-ściekowej przejmie gmina, która przedstawi każdemu z dotychczasowych klientów OPWiK propozycję zawarcia umowy na te usługi. Proces zawierania nowych umów rozpocznie się w połowie grudnia 2020 r. Ponieważ zaistniała sytuacja może budzić zaniepokojenie, wyjaśniamy już dziś najważniejsze wątpliwości.

1) Dlaczego OPWiK wypowiedział mieszkańcom naszej gminy umowy na dostawę wody i odbiór ścieków?

Wynika to z faktu rozwiązania porozumienia przez miasto Ostrołęka na świadczenie tych usług dla gminy Olszewo-Borki, podobnie jak dla mieszkańców gmin Lelis i Rzekuń. W tej sytuacji gmina jest zobowiązana przejąć obowiązek dostarczania wody i odbioru ścieków. Zmiany te nie dotyczą mieszkańców zaopatrywanych dotychczas w wodę ze stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi i Stepnie Starej oraz przyłączonych do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi.

2) Skąd gmina weźmie wodę dla mieszkańców i jak odbierze ścieki?

Gmina zakupi wodę hurtowo od OPWiK, podpisze również umowę na hurtowy odbiór ścieków. Będzie płacić zbiorcze faktury spółce, natomiast mieszkańcy będą otrzymywać już indywidualne faktury z gminy. Miejscowości Kordowo, Grabowo i Olszewo-Borki zostaną przyłączone bezpośrednio do stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej.

3) Czy znane są już ceny hurtowych stawek OPWiK?

Jeszcze nie, gmina oczekuje na konkretne propozycje hurtowych stawek na wodę i ścieki od OPWiK, liczymy na to, że będą one przedstawione w możliwie krótkim czasie.

4) Czy zmienią się koszty dostaw wody i odbioru ścieków dla mieszkańców?

Jesteśmy zobowiązani do złożenia nowego wniosku taryfowego do Wód Polskich, więc w przyszłości nie można wykluczyć zmiany stawek. Na chwilę obecną nie ulegną one zmianie.

5) Czy gmina jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej?

Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody, w miejscowościach Nowa Wieś i Stepna Stara. Posiadamy też własną oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi. Te instalacje obsługiwane są przez pracowników gminy (nie były objęte porozumieniem z miastem), posiadamy więc niezbędne doświadczenie. Powołana została też spółka gminna, która intensywnie przygotowuje się do całkowitego przejęcia obsługi mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

6) Kiedy będą zawierane nowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków?

Proces zawierania nowych umów ze strony gminy rozpocznie się w miesiącu grudniu. Szczegółowe informacje na ten temat będą przekazane na stronie internetowej oraz za pośrednictwem sołtysów, będzie też można uzyskać je telefonicznie bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

7) Czy możliwe jest, że po 1 stycznia odcięta zostanie gminie dostawa wody i odbiór ścieków ze strony OPWiK?

Nie. Mamy pisemne zapewnienia spółki, że woda będzie dostarczana, a ścieki odbierane. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest też w tym zakresie bardzo rygorystyczna. W przypadku ewentualnych sporów między odbiorcami, a przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, decyzje podejmuje organ regulacyjny jakim są Wody Polskie.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!