11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. (Limit dostępnych środków: 1 000 000,00 PLN).

Więcej informacji:
http://www.kurpsierazem.eu/prow2014/Og%C5%82oszenie_Nr:122020_dotycz%C4%85ce_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_sk%C5%82adania_wniosk%C3%B3w_w_zakresie_rozwijania_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_gospodarczej.,5779,198

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!