11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki." W zakres prac wchodzi m. in. wykonanie:


1. Robót pomiarowych i przygotowawczych, regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych, przebudowa hydrantów przeciw pożarowych.
2. Wycinka drzew i krzaków;
3. Roboty ziemne, korytowanie;
4. Odtworzenie rowów;
5. Wykonanie nasypów;
6. Elementy uliczne: krawężniki betonowe, krawężniki kamienne, oporniki kamienne;
7. Warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego;
8. Wykonanie podbudowy z betonu C12/15;
9. Jezdnia z mieszanek mineralno – bitumicznych;
10. Jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej;
11. Ścieżka pieszo – rowerowa z mieszanek mineralno – bitumicznych;
12. Ścieżka pieszo – rowerowa z kostki granitowej;
13. Wykonanie miejsc postojowych z kostki granitowej na podbudowie;
14. Wykonanie wyspy dzielącej przy zabytkowej bramie;
15. Zjazdy z mieszanek mineralno – asfaltowych;
16. Wykonanie zjazdów z kostki granitowej;
17. Roboty wykończeniowe: pobocza z kruszywa i oznakowanie pionowe, poziome, elementy brd;
18. Wykonanie kablowej linii oświetleni ulicznego;
19. Montaż słupów oświetleniowych, wysięgników, opraw oświetlenia zewnętrznego.
Wykonawcą robót, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi ok. 2,2 mln złotych, w tym wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji - 15.12.2020r.

IMG_6354b.jpgIMG_6358a.jpgIMG_6374a.jpgIMG_6376a.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!