11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wójt gminy z absolutorium

14 lipca 2020 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. Najważniejszymi punktami obrad było udzielenie absolutorium i wotum zaufania Wójt Gminy Olszewo-Borki Anecie Katarzynie Larent. To coroczna procedura, która obejmuje wszystkie samorządy w Polsce.

W porządku obrad znalazły się:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad;

2. Przyjęcie protokołów:
- z XIX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 stycznia 2020 r.
- z Nadzwyczajnej XX sesji Rady Gminy odbytej dnia 11 marca 2020 r.
- z Nadzwyczajnej XXI sesji Rady Gminy odbytej dnia 20 marca 2020 r.
- z Nadzwyczajnej XXII sesji Rady Gminy odbytej dnia 29 maja 2020 r.

3. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, z wykonania uchwał Rady Gminy i zarządzeń wraz z informacją o stanie działań inwestycyjnych;

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Olszewo-Borki. Raporty dotyczące bezpieczeństwa na terenie naszej gminy przedstawili zaproszeni goście: Komendant Miejski Policji w Ostrołęce podinsp. Krzysztof Szymański, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce bryg. Grzegorz Pragacz, Prezes Zarządu OSP w Olszewie-Borkach druh Dariusz Kossakowski oraz Komendant Gminny OSP w Olszewie-Borkach druh Bogdan Święcicki.

5. Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Wójt raportu o stanie gminy za 2019 rok i debata nad dokumentem, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania. Przed podjęciem głosowania Wójt w swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła raport, prezentując, min. dochody i wydatki gminy w 2019 roku czy zrealizowane inwestycje. Rada Gminy udzieliła wotum zaufania 10 głosami ,,za" przy 4 głosach ,,wstrzymujących się".

6. Szczególnie ważnym punktem obrad XXXIII sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i udzielenie absolutorium Wójt Gminy Olszewo-Borki za 2019 rok. Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójt Anecie Katarzynie Larent 11 głosami ,,za" przy 3 głosach ,,wstrzymujących się".

7. Na sesji rozpatrzoną, także projekty uchwał w sprawie:
- zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020-2037;
- nadania nazwy ulicy drodze gminnej położonej w miejscowości Żebry Perosy;
- zarządzenie wyborów sołtysa sołectwa Białobrzeg Dalszy;
- zarządzenie wyborów sołtysa sołectwa Białobrzeg Bliższy.

W dalszej części w porządku obrad znalazły się, także:

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Olszewo-Borki;
9. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady gminy;
10. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego;
11. Interpelacja i zapytania radnych wraz z odpowiedziami Wójta;

DSC06328a.jpgDSC06334a.jpgDSC06338a.jpgDSC06339a.jpgDSC06340a.jpgDSC06344a.jpgDSC06350a.jpgDSC06353a.jpg

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!