11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 21 maja 2014 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XLV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały

 

 

1) uchwałę Nr XLV/256/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2014 - 2027; dostosowano kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do zmian wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie;

2) uchwałę Nr XLV/257/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; zwiększono dochody i wydatki o kwotę 33 062,00. Budżet po zmianach wynosi: dochody 31 247 741,48; wydatki 33 202 072,48. Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia środków z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego; podatku od spadków i darowizn oraz podatku od osób prawnych.

Najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia środków na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie.

3) uchwałę Nr XLV/258/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; w załączniku nr 2 i 3 wyszczególniono liczbę dzieci klasy pierwszej, co ma związek z inną wysokością subwencji przypadającej na uczniów klas pierwszych w stosunku do klas pozostałych; w załączniku nr 4 dodano termin składania rocznego rozliczenia dotacji.

4) uchwałę Nr XLV/259/14 w sprawie zasad ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Olszewo-Borki; ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: pedagoga, logopedy, psychologa – 26 godzin;

5) uchwałę Nr XLV/260/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016; obowiązek uchwalenia programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia dzieciom w rodzinie oraz pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto rada gminy przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2013 rok dla gminy Olszewo-Borki.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!