11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych

Od dnia 2 marca 2020r. prowadzona będzie rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2020/2021 (Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz.1148tj)


1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny. Do klas I przyjmowane są:
• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko
korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma
rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Dziecko, które roku szkolnym 2020/2021 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2020 r.
3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 5/2020 Wójta Gminy Olszewo- Borki.

Harmonogram czynności:
• od 2 do 16 marca 2020r. przyjmowanie wniosków,
• 20 marca 2020r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• od 23 do 30 marca 2020r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
• 31 marca 2020r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
• od 1 kwietnia 2020r. procedura odwoławcza.

5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz
z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji
o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji,
w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2020 r.

Dokumenty do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!