11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Dofinansowanie do wapnowania gleby

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Nabór wniosków w ramach przedmiotowego programu prowadzony będzie w trybie otwartym.


Dokumenty dotyczące programu oraz szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte w Regulaminie naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod linkiem: http://www.wfosigw.pl/programy2019/OF/wapnowanie

O wsparcie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni gospodarstwa rolnego nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Dofinansowanie w formie dotacji do zakupu wapna udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, wysokość dofinansowania będzie zależała od wielkości gospodarstwa.
Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r. w sprawie nawozów.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać od 15.07.2019r. do 31.12.2019r. do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – dla Gminy Olszewo-Borki jest to Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod numerem telefonu: 22 504 41 00 wew. 169.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!