11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przetarg na OZE ogłoszony

4 marca br. Gmina Olszewo-Borki rozpoczęła procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki”. Przedmiotem projektu jest montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła pracujących w układzie powietrze/woda na terenie gminy Olszewo-Borki. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Inwestycja zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 152 budynków mieszkańców gminy (osób fizycznych), 22 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy oraz 4 budynków Partnerów projektu (obiekty własne Ochotniczych Straży Pożarnych). W sumie zbudowanych zostanie 181 instalacji OZE (w tym instalacje hybrydowe składające się z instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w kilku obiektach gminnych). 

Moc modułów fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych będzie mieścić się w przedziale pomiędzy 3 a 20 kW, na obiektach gminnych  partnerskich pomiędzy 5,1 a 40 kW, natomiast sumaryczna moc wszystkich pomp ciepła zasilających obiekty użyteczności publicznej nie przekroczy 250 kW.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, zakup i montaż niezbędnej infrastruktury do produkcji energii, podłączenie do sieci energetycznej oraz pierwsze uruchomienie wraz z testami poprawności działania systemu. Wg założeń, instalacje OZE będą pokrywały bieżące zapotrzebowanie na energię bez konieczności odsprzedaży. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii na terenie gminy oraz redukcja gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość zadania to 7.166.807,80 zł. Uzyskane dofinansowanie  ze środków UE wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Jest to największy program inwestycyjny jaki będzie prowadzony na terenie gminy w tym roku. Uczestniczą w nim mieszkańcy, którzy zgłosili swój akces jeszcze w roku 2016. Niestety obecnie nie istnieje możliwość jego rozszerzenia, a ewentualne zapisy chętnych osób przyjmowane są wyłącznie na listę rezerwową.

Projekt pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki” jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ”, Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!