11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od dnia 1 marca 2019r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo Borki na rok szkolny 2019/2020

   (Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996)

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.

2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.

3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.

4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 13/2019 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:

  • od 1 do 14 marca 2019r. przyjmowanie wniosków,
  • 19 marca 2019r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych,
  • od 20 do 27 marca 2019r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
  • 29 marca 2019r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • od 1 kwietnia 2019r. procedura odwoławcza.

5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.

8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2019 r.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!