11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Ruszają wybory sołtysów

Od 21 stycznia 2019 r. rozpoczną się na terenie gminy Olszewo-Borki wybory sołtysów i rad sołeckich. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła w grudniu 2018 r. Rada Gminy. Terminy poszczególnych zebrań określa zarządzenie wójta z dn.11.01.2019 r. Szczegółowy wykaz spotkań został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Porządek zebrań w poszczególnych miejscowościach wygląda następująco:
1) Otwarcie zebrania.
2) Przyjęcie porządku.
3) Sprawozdanie ustępującej Rady Sołeckiej i Sołtysa z działalności samorządu mieszkańców, wykonania zadań administracyjnych Sołtysa w okresie kadencji.
4) Zapoznanie mieszkańców z zasadami wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6) Wybór organów sołectwa:
   a) sołtysa
   b) rady sołeckiej
7) Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów uchwał zmieniających Statuty Sołectw.
8) Sprawy różne.

W przypadku braku wymaganego kworum osób uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się po upływie 60 minut od wyznaczonej godziny, w tym samym dniu. Aby zebranie mogło się odbyć w pierwszym terminie musi w nim uczestniczyć 1/5 stałych mieszkańców sołectwa posiadających prawo głosowania, w kolejnym terminie wymóg takiego kworum już nie istnieje.

Zapraszamy do aktywnego udziału w wyborach gospodarzy poszczególnych miejscowości.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!