11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Budżet gminy uchwalony

Rada Gminy Olszewo-Borki przyjęła budżet gminy na rok 2019, projekt w głosowaniu poparli wszyscy radni. Prognozowane dochody budżetu wyniosą 49 milionów 626 tysięcy 433 złote. Planowane wydatki to suma 50 milionów 900 tysięcy 195 złotych.


Zgodnie z przepisami projekt budżetu został przygotowany i złożony 15 listopada 2018 r., jeszcze przez poprzedniego wójta. To obszerny dokument z załączoną wieloletnią prognozą finansową pokazującą możliwości finansowe gminy na wiele lat do przodu. Jak zaznaczyła wójt Aneta Larent nie będzie to łatwy rok budżetowy, bowiem jak wskazuje opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaplanowany dług gminy na koniec przyszłego roku może wynieść ponad 29 milionów 954 tysiące złotych i sięgnąć 60% dochodów gminy.


Żeby zwiększyć możliwości budżetu, pani wójt zapowiedziała działania zmierzające uszczelnienie systemu dochodów budżetowych gminy, sprawdzenie prawidłowości rozliczania podatków i innych opłat. Ze względu na ograniczone środki własne, mówiła o konieczności realizacji w pierwszej kolejności zadań na które uda się uzyskać wsparcie zewnętrzne. Zapewniła, że będzie czynić starania, aby było to wsparcie możliwie duże. Odnosząc się do inwestycji planowanych w ramach funduszy sołeckich wójt Larent zapowiedziała przyśpieszenie ich wykonywania.

Budżet 2019 w liczbach

Prognozowane dochody budżetu: 49 milionów 626 tysięcy 433 zł

- udział udział gminy w podatku dochodowym PIT stanowi kwotę 9 milionów 224 tys. 605 złotych,
- na oświatę gmina otrzyma ze strony budżetu państwa kwotę 10 milionów 66 tysięcy,
- dział "Rodzina" to suma ponad 12 milionów 326 tysięcy złotych,
- subwencja wyrównawcza przeznaczona dla gminy z budżetu państwa to 4 miliony 854 tys. złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych to 1 milion 255 tys. 671 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych to 1 milion 703 tys. 121 zł,
- łącznie podatek od środków transportowych 518 tys. złotych,
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 135 tys. złotych,

Planowane dochody majątkowe, w ramach już podpisanych umów obejmują uzyskanie dotacji ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie budowy drogi gminnej w Przystani na sumę ponad 493 tysięcy złotych i na zadanie "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki" na kwotę 5 milionów 725 tys. złotych. Wsparcie od wojewody mazowieckiego otrzyma przebudowa ulic: Sikorskiego i Pisarki w Zabrodziu / Krukach, ta inwestycja została wprowadzona jako nowa pozycja do budżetu na rok 2019.

 

Wydatki na rok przyszły wynoszą 50 milionów 900 tysięcy 195 złotych.

Najwięcej pieniędzy z budżetu gminy trafi na potrzeby oświatowe: 18 milionów 354 tysiące 992 złote. Główna część tej sumy przeznaczona jest na płace i pochodne zatrudnionych nauczycieli. Drugi pod względem wielkości dział budżetu: Rodzina wynosi 12 milionów 440 tysięcy złotych, są to pieniądze na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, programu "Dobry Start".

Zadania z działu: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowią w tegorocznym budżecie dużą sumę 9 milionów 311 tysięcy złotych. Z czego największą planowaną kwotą będzie realizacja w tym obszarze za sumę ponad 7 milionów 166 tysięcy projektu montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki.

Inne zadania inwestycyjne, które zapisano w budżecie to min. modernizacja przepompowni ścieków na terenie Olszewa-Borek, rozbudowa  sieci wodociągowej na terenie gminy czy budowa oświetlenia ulicznego w wielu miejscowościach.

Szczegółowy budżet gminy na rok 2019 zostanie opublikowany w całości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!