11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

LII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 5 października 2018 r. odbyła się LII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki. W sesji oprócz radnych uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, przedstawiciele Powiatu Ostrołęckiego - starosta Stanisław Kubeł, radni Waldemar Pędzich, Wiesław Opęchowski, Dariusz Domian, Kierownik Rejonu w Ostrołęce GDDKiA  w Warszawie – Andrzej Skoneczny, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce – Jarosław Deptuła, Krzysztof Szewczyk – Wójt Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi. 

W trakcie sesji radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr LII/334/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 - 2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

2) uchwałę Nr LII/335/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 46 592 771,86 zł wydatki  57 449 595,83  zł

3)uchwałę Nr LII/336/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki; dostosowano zmiany w statucie do zmian wprowadzonych ustawą o samorządzie gminnym;

4) uchwałę Nr LII/337/18  Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach; - w 2018 roku zakończyły się prace budowlane polegające na przebudowie budynku stanowiącego własność gminy. W wyniku przebudowy powstały pomieszczenia na prowadzenie działalności kulturalnej gminy. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym;

5) uchwałę Nr LII/338/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Olszewo-Borki; obowiązek uchwalenia uchwały wynika ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

6) uchwałę Nr LII/339/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Olszewo-Borki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; - obowiązek uchwalenia uchwały wynika ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

7)uchwałę Nr LII/340/18 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Białobrzeg Bliższy; w związku ze złożoną rezygnacją z sołtysa, zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów;

8) uchwałę Nr LII/341/18 w sprawie nadania nazwy ulic na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki i Łazy; w miejscowości Kruki nadano nazwę drodze ozn. Nr ewid. 154/26 „ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego”; w miejscowości Łazy nadano nazwę drodze gminnej ozn. Nr ewid. 222/8 „ulica Wincentego Witosa”;

9) uchwałę Nr LII/342/18 w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego w miejscowości Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki; - dla terenu będącego częścią działki nr 540/2 położonej w obrębie miejscowości Olszewo-Borki u zbiegu ulic Jana Matejki oraz  Średniej nadano nazwę Skwer Niepodległości.

10) uchwałę Nr LII/343/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021; - obowiązek przyjęcia programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

11) uchwałę Nr LII/344/18 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok; - program będzie realizowany przez gminę w 2019 roku; w I kwartale zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadań określonych programem.

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi informacjami i nie wniosła do nich uwag:

1) informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2018 roku.

2) informacją o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2018 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2018 roku.

Wójt dokonał uroczystego podsumowania działalności samorządu gminy za lata 2014-2018, treść Sprawozdania będzie dostępna na stronie www.olszewo-borki.pl

Przewodniczący rady wraz z wójtem gminy dokonali aktu wręczenia podziękowań dla radnych gminy, sołtysów, pracowników gminy i jednostek oraz osób współpracujących z Radą w kadencji 2014-2018.

Za całokształt działalności zawodowej na rzecz Województwa Mazowieckiego Pani Aneta Gutowska-Grucelska została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem „Pro Masovia”. Aktu wręczenia medalu w imieniu Marszałka dokonał przedstawiciel samorządu Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!