11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas której Wójt Gminy Krzysztof Szewczyk otrzymał od Rady Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. W trakcie sesji Wójt dokonał szczegółowej prezentacji sprawozdania z działalności w 2017 roku.

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Biegam Bo Lubię Ostrołęka wręczyli Wójtowi Gminy podziękowanie za współpracę przy organizacji biegu „Love`Las Run”, który odbył się 17 czerwca 2018r. w Przystani. Podziękowania za współpracę i pamiątkowy medal „Love`Las Run” otrzymała również Pani Renata Kochańska.

 Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały: 

1) uchwałę Nr XLIX/320/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok - obowiązek przyjęcia przez radę gminy w/w sprawozdań przed podjęciem uchwały  w sprawie absolutorium wynika z właściwych przepisów;

2) uchwałę Nr XLIX/321/18  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Olszewo-Borki - rada udzieliła absolutorium wójtowi gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok; informacją o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na 31 grudnia 2017 roku; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

DSC01461.JPGDSC01463.JPGDSC01464.JPGDSC01466.JPGDSC01472.JPGDSC01473.JPGDSC01478.JPGDSC01487.JPGDSC01488.JPGDSC01494.JPGDSC01497.JPGDSC01500.JPGDSC01505.JPGDSC01510.JPGDSC01511.JPG

3) uchwałę Nr XLIX/322/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/308/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu – Powiat Ostrołęcki planował realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  Nr 254W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska – II Etap” z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, ale przedmiotowy wniosek nie uzyskał dofinansowania.

4) uchwałę Nr XLIX/323/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 - 2033 - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

5) uchwałę Nr XLIX/324/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok - budżet po zmianach wynosi  dochody 46.255.083,68 zł wydatki 57.111.907,65 zł. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na wymianę lamp oświetlenia ulicznego przy ulicy St. Wyspiańskiego w Olszewie-Borkach i w Nożewie oraz remont remizy strażackiej w Żeraniu Małym;

Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia na roboty dodatkowe przy rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach i budynku Urzędu Gminy oraz na budowę kortów tenisowych w Olszewie-Borkach;

6) uchwałę Nr XLIX/325/18 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Olszewo-Borki i Gminą Lelis w przedmiocie wykonywania zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – przedmiotowe Porozumienie będzie dotyczyło wykonania przez Gminę Olszewo-Borki zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na wybudowaniu i włączeniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej niektórych ulic Zabrodzia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będącej własnością Gminy Lelis.

7) uchwałę Nr XLIX/326/18 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w miejscowości Antonie gm. Olszewo-Borki - zakupione nieruchomości zostaną przeznaczone pod budowę odwodnienia gruntów przyległych do ul. Księżycowej i ul. ks. Edmunda Waltera w miejscowości Zabrodzie;

8) uchwałę Nr XLIX/327/18 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe - ustalono minimalne stawki czynszu za lokale położone w miejscowości Olszewo-Borki i poza miejscowością Olszewo-Borki wynajmowane na: lokale usługowe, biurowe, lokale placówek służby zdrowia, lokale kulturalno-oświatowe, organizacje społeczne i lokale inne niewymienione; 

9) uchwałę Nr XLIX/328/18  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Olszewo-Borki – wysokość wynagrodzenia wójta została dostosowana do obowiązujących przepisów, wynagrodzenie uległo obniżeniu i będzie obowiązywało od 1 lipca 2018 r.;

10) uchwałę Nr XLIX/329/18  w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu - obowiązek przyjęcia  projektu Regulaminu i przekazania do zaopiniowania  wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ponadto rada gminy w trakcie obrad zapoznała się z sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok i je przyjęła.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!