11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Informacja dotycząca odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem – wykaz firm (do pobrania).

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zalicza się m.in. szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: 

  • uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej (zgodnie ze złożoną deklaracją),
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów  poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Olszewo-Borki zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!