11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Treści uchwał do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Radę Gminy Olszewo-Borki w dniu 28 marca 2018 r. w następującym brzmieniu

 
UCHWAŁA Nr XLVII/311/18 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Olszewo – Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (link do BIP)

Na podstawie art. 12 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Radę Gminy Olszewo-Borki w dniu 28 marca 2018 r. w następującym brzmieniu

UCHWAŁA Nr XLVII/312/18 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (link do BIP)

Na uchwały rady gminy, o których mowa wyżej wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!