11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 marca 2018 r. w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XLVII/308/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu; - pomoc w kwocie 950.000,00 zł  zostanie udzielona na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka - Gaczyska-etap II”. Powiat zabiega o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację w/w zadania.

2) uchwałę Nr XLVII/309/18 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata    2018 - 2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr XLVII/310/18  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; budżet po zmianach wynosi; dochody 44 925 386,00 zł; wydatki 55 782 209,97 zł.

Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej oraz zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia na:  budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w gminie Olszewo-Borki; budowę ulic w Olszewie-Borkach (Chełmońskiego i Chopina); roboty dodatkowe przy rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach; zagospodarowanie działki leśnej na potrzeby założenia obszaru parkowego w msc. Nowa Wieś gm. Olszewo-Borki;

4) uchwałę Nr XLVII/311/18  w sprawie podziału  Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; - okręgi nie uległy zmianie;  projekt uchwały był uzgodniony z właściwym Komisarzem Wyborczym; obowiązek  podjęcia uchwały wynika z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.  poz. 130);

5) uchwałę Nr XLVII/312/18 w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; - stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych nie uległy zmianie; projekt uchwały był uzgodniony z właściwym komisarzem wyborczym; obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.  poz. 130);

6) uchwałę Nr XLVII/313/18 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki; - określono wysokość pobieranych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wprowadzono częściowe zwolnienie od obowiązku odpłatności:

a) 20% za drugie i następne dziecko z tej samej rodziny;

b) 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

7) uchwałę Nr XLVII/314/18 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; - zmiana w uchwale polega na uchyleniu § 6, który  dotyczył częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, osoby jeżeli jej dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej;

8) uchwałę Nr XLVII/315/18 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku; - zmiana w uchwale polega na wskazaniu podmiotu, który będzie wyłapywał bezdomne zwierzęta. Wskazano firmę Wiesława Rykowska Firma Usługowo-Handlowa „CANIS” z siedzibą: 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Wł. Sikorskiego 10 lok.3.

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i przyjęła je bez uwag:

1) sprawozdaniem z realizacji w 2017 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

2) sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

3) sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2017 rok.

Komisje tj. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mienia Komunalnego; Komisja Zdrowa, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury; Komisja Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisja Drogownictwa i Infrastruktury Technicznej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za 2017 rok.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!