11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 28 lutego 2018 r. w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 19 w Olszewie-Borkach odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

1) uchwałę Nr XLVI/298/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych; - obligacje zostaną wyemitowane na kwotę 4.000.000,00 zł; celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

2) uchwałę Nr XLVI/299/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2018 -2033; - dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z proponowanych zmian w budżecie gminy;

3) uchwałę Nr XLVI/300/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; budżet po zmianach wynosi dochody 44 808 119 zł; wydatki 52 468 337,37 zł;

4) uchwałę Nr XLVI/301/18   w sprawie   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; - pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Olszewo-Borki”;

5) uchwałę Nr XLVI/302/18   w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; - pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego będzie przeznaczona na wyprzedzające finansowanie  realizacji projektu pn.  „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań”;

6) uchwałę Nr XLVI/303/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji; - określono tryb udzielania i rozliczania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) uchwałę Nr XLVI/304/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Olszewo-Borki w 2018 roku; - program jest uchwalany corocznie do 31marca:

8) uchwałę Nr XLVI/305/18  w sprawie   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych; - określono zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych;

9) uchwałę Nr XLVI/306/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2018 rok; - zmiana w uchwale polega na skorygowaniu zapisów postanowień zw. z kontrolą;

10) uchwałę Nr XLVI/307/18  w sprawie rozpatrzenia   skargi p.  P.T wniesionej ustnie do protokołu dnia 18 stycznia 2018 roku na Wójta Gminy Olszewo-Borki; - rada uznała wniesioną skargę  za bezzasadną;

Stałe komisje rady gminy tj. komisja gospodarki finansowej i mienia komunalnego; komisja zdrowia, spraw socjalnych, oświaty, kultury; komisja prawa i porządku publicznego; komisja rolnictwa i ochrony środowiska oraz komisja drogownictwa i infrastruktury technicznej przedstawiły plany pracy na 2018 rok.

 

Ponadto rada gminy zapoznała się z niżej wymienionymi sprawozdaniami i przyjęła je bez uwag:

1) sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok;

2) sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!