11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  gminie Olszewo-Borki w 2018 roku w następujących obszarach

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1817), rozdziału XII Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne go na 2018 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/280/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2237)

Wójt Gminy Olszewo-Borki ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  gminie Olszewo-Borki w 2018 roku w następujących obszarach:

1. Informacje ogólne:

Wójt Gminy Olszewo-Borki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Olszewo-Borki w 2018 r. w następujących obszarach:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki;

2) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) realizacji programów środowiskowych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży;

4) przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

5) działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych.

2. Wymagania dotyczące kandydatów:

1) Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

b) nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie;

c) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

d) ma doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

2) W pracach komisji nie może brać udziału osoba, powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert, a w szczególności była bądź nadal jest:

a) związana stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskała przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);

b) członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów ww. podmiotu;

c) członkiem ww. podmiotu;

d) wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz ww. podmiotu;

e) członkiem władz związków stowarzyszeń, do których należy ww. podmiot;

f)  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z przedstawicielami prawnymi lub członkami organów wykonawczych lub nadzorczych ww. podmiotu;

g) w innym stosunku prawnym lub faktycznym z ww. podmiotem, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

3. Zadania komisji konkursowej:

Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem nr 2/18 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 stycznia 2018 r. Szczegółowy zakres prac Komisji Konkursowej określi Regulamin działania, który stanowić będzie załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Olszewo-Borki w sprawie powołania Komisji Konkursowej. W szczególności zadaniem Komisji będzie:

1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby złożonych ofert,

2) ocena ofert pod względem formalnym, podjęcie decyzji o odrzuceniu ofert, które nie spełniają warunków formalnych.

3) przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert na zasadach określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.

4) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją,

5) przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

4. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1) zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji,

2) ostateczny skład komisji konkursowej ustala Wójt Gminy Olszewo-Borki w drodze zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej po uwzględnieniu opinii o kandydatach komórki merytorycznej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach organizującej konkurs ofert,

3) udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji:

1) termin zgłaszania kandydatów upływa 26 lutego 2018 roku,

2) zgłoszenia należy dokonać na formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, można pobrać ze strony internetowej www.olszewo-borki.pl

3) wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

6. Uwagi końcowe:

1) zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń,

2) zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru członków komisji konkursowej.+

Załączniki do pobrania

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!