11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Rekrutacja do przedszkoli

Od dnia 1 marca 2018r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych których organem prowadzącym jest gmina Olszewo-Borki na rok szkolny 2018/2019

 

(Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, zamieszkałych w Gminie Olszewo-Borki.
 2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji
  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności udziału w rekrutacji.
 3. Druki wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.olszewo-borki.pl lub w siedzibie placówki oświatowej.
 4. Nabór prowadzi się zgodnie z zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Olszewo- Borki. Harmonogram czynności:
 • od 1 do 14 marca 2018r. przyjmowanie wniosków,
 • 19 marca 2018r. opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 20 do 27 marca 2018r.złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata,
 • 30 marca 2018r opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
 • od 31 marca 2018r. procedura odwoławcza.

  5. Rodzice kandydatów składają do właściwego sekretariatu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata określonymi w Uchwale Rady Gminy.
  6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki oświatowej.
  7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do właściwej instytucji o potwierdzenie złożonych informacji we wniosku.
  8. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia komisji, w terminie 7 dni do dyrektora placówki.
  9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
  10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2018 r

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!