11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Nowe zasady segregacji odpadów od dn. 1 stycznia 2018r.

W dn. 1 lipca 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19), w którym określone zostały wymagania co do kolorystyki oraz oznaczenia pojemników do gromadzenia odpadów.

Spełniając wymogi ww. rozporządzenia Rada Gminy Olszewo-Borki przyjęła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki (do pobrania), w którym określono zasady dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i wskazano rozwiązania organizacyjne dotyczące sposobu jej prowadzenia. Ustalono także sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

Zmienia się przede wszystkim kolorystyka oraz oznakowanie pojemników/worków na odpady komunalne zbierane selektywnie – odpady muszą być dzielone na poszczególne frakcje, oznakowane kolorami.

W regulaminie określono rodzaje pojemników do zbierania odpadów w następujący sposób:

  1. pojemniki/worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” – odpady z papieru i tektury,
  2. pojemniki/worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” – szkło białe i kolorowe,
  3. pojemniki/worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady
    z metali i tworzyw sztucznych
    ,
  4. pojemniki/worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” – odpady ulęgające biodegradacji.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych będą stosowane pojemniki lub worki w kolorze czarnym.

Ulotka dotycząca prawidłowej segregacji odpadów (do pobrania)

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!