11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Zebranie w msc. Stepna Stara

Zarząd spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Stepna Stara, na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki zatwierdzonego Uchwałą nr 22/2017 Rady gminy w Olszewie-Borkach 29  marca 2017 r. zwołuje  nadzwyczajne ogólne zebranie członków Spółki dnia 24.11.2017 r. o godz. 19:00 w budynku remizy OSP w msc. Stepna Starej.

 

        Tematem zebrania będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Olszewo-Borki działki oznaczonej nr ewidencyjnym 283/1 .

        Jest to drugi termin zwołanego zebrania, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Wobec powyższego prosimy o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie.

 

Informacja

         Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Stepna Stara, działając na podstawie art. 18 ust. 2 z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamia zainteresowane osoby o przystąpieniu do aktualizacji wykazu udziałowców i wielkości ich udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Stepna Stara.

         Osoby będące spadkobiercami lub następcami prawnymi udziałowców ustalonych decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Ostrołęce nr G.II-7098/8/94 z dnia 23.11.1994 roku, winny w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku uregulować sprawy dotyczące praw do udziałów we Wspólnocie Gruntowej oraz złożyć w w/w terminie pisemny wniosek do Zarządu Spółki o wpis na listę udziałowców.

We wniosku należy wymienić dokumenty prawne potwierdzające przejęcie spadku lub praw majątkowych w postaci udziału w w/w wspólnocie, odpowiednio:

  1. postanowienie sądowe o nabyciu spadku w całości lub części gospodarstwa rolnego wraz z  udziałem we wspólnocie,
  2. postanowienie sądowe o nabyciu samego udziału we wspólnocie,
  3. umowę o przekazaniu gospodarstwa przez udziałowca wspólnoty na następcę, zawartą na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r., poz. 1403 ze zm.),
  4. umowę notarialną zawartą przez udziałowca wspólnoty z nabywcą o sprzedaży lub darowiźnie gospodarstwa rolnego w całości lub w części z udziałem w w/w wspólnocie,
  5. umowę sprzedaży udziału we wspólnocie zawartą na podstawie art. 27 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (umowa taka zgodnie z art.27 ust. 2 w/w ustawy musi być zatwierdzona przez Wójta gminy Olszewo-Borki).

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów.

Wykaz udziałowców oraz wzór wniosku o wpis na listę udziałowców można uzyskać u pana Pawła Stepnowskiego – sołtysa Sołectwa Stepna Stara oraz Andrzeja Berk – sekretarza spółki.

Wnioski można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres Berk Andrzej Stepna Stara 11 07-415 Olszewo-Borki w terminie nieprzekraczalnym do 15 grudnia 2017 roku pod rygorem nieuwzględnienia.

Zarząd Spółki

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!