11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XLI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 25 października 2017 roku w siedzibie OSP Dobrołęka odbyła się XLI sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w której uczestniczył Krzysztof Szymański - Komendant Miejski Policji w Ostrołęce wraz z Tomaszem Żerańskim - rzecznikiem prasowym oraz Paweł Czupryn - przedstawiciel Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu.

 

Paweł Czupryn dokonał prezentacji opracowywanych na potrzeby gminy niżej wymienionych projektów dokumentów w zakresie ochrony środowiska:

1) programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020 z uwzględnieniem lat 2021 – 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko;

2) raportu z realizacji dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Gminy Olszewo-Borki;

3) aktualizacji założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe;

4) programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających Azbest z terenu Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2032.

Ponadto w trakcie sesji, radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XLI/258/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych - sprostowano błąd pisarski;

2) uchwałę Nr XLI/259/17  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano  kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających z proponowanych zmian w budżecie; wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie-Borkach przy ul. K. Szymanowskiego” oraz zwiększono limit wydatków w 2017 na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi i w 2018 roku na rozbudowę dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych i rozbudowę oświetlenia;

3) uchwałę Nr XLI/260/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 41 663 715,51zł, wydatki 47 419 208,77 zł.; najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia: środków OSP Dobrołęka oraz pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Dobrołęka; najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia na: bieżące wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, utwardzenie kostką brukową placu przy budynku OSP w Nowej Wsi, rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce;

4) uchwałę Nr XLI/261/17 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki; zwiększono roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego przez sieci gazowe, energetyczne, ciepłownicze do kwoty 100,00 zł  oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia na nim stolików reklamowych, ogródków gastronomicznych do kwoty 5,00 zł;

5) uchwałę Nr XLI/262/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Olszewie - Borkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Olszewie – Borkach; obowiązek stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; jest to uchwała deklaratoryjna;

6) uchwałę Nr XLI/263/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Antoniach; obowiązek stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; jest to uchwała deklaratoryjna;

7) uchwałę Nr XLI/264/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Przedszkolem w Nowej Wsi;- obowiązek stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; jest to uchwała deklaratoryjna;

8) uchwałę Nr XLI/265/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabówku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa w Grabówku; - obowiązek stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; jest to uchwała deklaratoryjna;

9) uchwałę Nr XLI/266/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przystani w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przystani; -  obowiązek stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe; jest to uchwała deklaratoryjna;

10) uchwałę Nr XLI/267/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki; dostosowano nazwy jednostek podległych do zmian wynikających z nowelizacji prawa oświatowego;

11) uchwałę Nr XLI/268/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu gminy Olszewo-Borki dotacji celowych na realizację zadań zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania; w związku z unieważnieniem uchwały Nr XXVI/169/16 przez Regionalną Izbę Obrachunkową, zapis  § 17 uchwały jako bezzasadny został uchylony przez radę gminy;

12) uchwałę Nr XLI/269/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 – 2023; dokonano zmian zapisów w treści Gminnego Programu Rewitalizacji - realizacja uwag przekazanych przez  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!