11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXXVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

W dniu 27 września 2017 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Olszewo-Borki w trakcie, której radni podjęli niżej wymienione uchwały

 

 

1) uchwałę Nr XXXVIII/252/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu: gmina udzieli w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 221 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik – Jastrząbka – Gaczyska – II Etap; wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na w/w zadanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożył Powiat Ostrołęcki;   

2) uchwałę Nr XXXVIII/253/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających z proponowanych zmian w budżecie oraz dostosowano limity wydatków w 2017 r. i 2019 r.;

3) uchwałę Nr XXXVIII/254/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 41 315 450,51 zł i wydatki 47 070 943,77; najważniejsze zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę 1 558 839,53 zł, na zadanie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Olszewo-Borki” którego okres realizacji przesunie się na kolejne lata; najważniejsze zmiany po stronie wydatków dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 145.000,00 zł do wysokości najkorzystniejszej oferty przedłożonej w przetargu z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gminie Olszewo-Borki oraz zmian w funduszach sołeckich: Grabowa, Nożewa i Rataj.

4) uchwałę Nr XXXVIII/255/17  w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Olszewo-Borki dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania; określono zasady i tryb udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; wysokość dotacji wynosi 50% udokumentowanych kosztów inwestycji fakturami, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł; uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto Rada Gminy zapoznała się z niżej wymienionymi informacjami i przyjęła je w głosowaniu:

1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2017 roku.

2) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za I półrocze 2017 roku.

W takcie sesji odbyła się także dyskusja na temat możliwości udzielenia pomocy osobom z terenu gminy poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych: podtopień z Zabrodziu, pożarów w Ratajach i Chojnikach.

 

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!