11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 26 maja 2017 r.

Wójt Gminy Olszewo-Borki działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) zawiadamia że dn. 26 maja 2017r. Rada Gminy Olszewo-Borki przyjęła uchwałę Nr XXXIII/223/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie Gminy Olszewo-Borki, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

  1. Rada Gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.
  2. Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:

1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia gminnego programu rewitalizacji;

2) sporządza projekt gminnego programu rewitalizacji;

3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;

4) występuje o zaopiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji;

5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia gminny program rewitalizacji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Gminy Olszewo-Borki www.olszewo-borki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

Wójt Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Szewczyk

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!