11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Przetarg pisemny nieograniczony

WÓJT GMINY OLSZEWO-BORKI ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Olszewo-Borki wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków

 

1. Oznaczenie geodezyjne nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Leśna 2A, gm. Olszewo-Borki, oznaczona nr 2285/13 o powierzchni 1,1978 ha, objęta księgą wieczystą KW OS1O/00050656/9.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia ma regularny kształt i płaska powierzchnię. Zabudowana jest budynkiem szkoły gimnazjum oraz budowlami trwale związanymi z gruntem (ogrodzenie, utwardzenie terenu).

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki, uchwalonym Uchwałą nr Rady Gminy Nr XXX/193/06 z dnia 30.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 165 poz. 6505 z dnia 22.08.2006 r.) nieruchomość przeznaczona jest pod teren usług, oznaczony symbolem 9U.

4. Cena wywoławcza wynosi: 3.522.720,00 słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych.

5. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

6. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty, w biurze podawczym Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach przy ul. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki, w terminie do dnia 20.10.2017 r. do godz. 16.00.

7. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: Od dnia 23.08.2017 r. do dnia 20.10.2017 r. w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14A (poddasze gimnazjum) w godz. 8.00 d- 16.00 (od poniedziałku do piątku) oraz na stronie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – BIP www.bip.olszewo-borki.samorzady.pl.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 24.10.2017 r o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Dojazdowa 14 A (poddasze gimnazjum).

9. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia: 176.136,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych płatne przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach: BS Ostrołęka 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 (za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany rachunek).

10. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: zgodnie z art. 67 i 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.).

11. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Wójtowi Gminy Olszewo-Borki przysługuje prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów w części jawnej przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13 oraz ul. Dojazdowa 14A.

Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie internetowej: www.olszewo-borki.pl

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!