11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

Wycinka drzew – zmiany od 17 czerwca 2017r.

W dniu 17 czerwca 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadzająca istotne zmiany w zasadach wycinki drzew ograniczające możliwość wycinki drzew przez właścicieli - osoby fizyczne. Od 1 stycznia 2017 r. przepisy umożliwiały taką wycinkę bez konieczności dopełniania formalności - o ile dotyczyła ona drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 • obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

Po zmianach osoby fizyczne muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości będącej ich własnością (i usuwanego na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ustawy o ochronie przyrody).
 • zgłoszenie

Zgłoszenie wycinki drzew przez osobę fizyczną musi zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Uwaga: W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu co do zamiaru usunięcia drzew.

 • procedura administracyjna po dokonaniu zgłoszenia

W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Uwaga: Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

 • czas obowiązywania zgłoszenia

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte, jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

 • ograniczenia związane z wycięciem drzewa po zgłoszeniu

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 • administracyjne kary pieniężne

Zgodnie z nowelizacją ustawy usunięcie drzew:

- bez dokonania stosownego zgłoszenia,

- przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu,

- w przypadku sprzeciwu organu,

- bez wymaganego zezwolenia

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 • zmiany dotyczące innych podmiotów

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

- 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez Wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • stawki opłat za wycinkę

Na mocy nowej ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew - 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów - 200 zł/1 m2 powierzchni.

 

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!