11.jpg21.jpg31.jpg32.jpg41.JPG51.JPG950x284_Baner_Olszewo-Borki_11.png

XXXV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Dnia 28 czerwca 2017 roku odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Olszewo-Borki, podczas, której Wójt Gminy Krzysztof Szewczyk otrzymał od Rady Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.  Wójt dokonał prezentacji sprawozdania z działalności w 2016 roku.

 

Ponadto radni podjęli niżej wymienione uchwały:

1) uchwałę Nr XXXV/226/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok; obowiązek przyjęcia przez radę gminy w/w sprawozdań przez podjęciem uchwały w sprawie absolutorium wynika z właściwych przepisów;

2) uchwałę Nr XXXV/227/17 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; rada gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 rok; pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016; informacją o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na 31 grudnia 2016 roku; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

3) uchwałę Nr XXXV/228/17 w sprawie emisji obligacji komunalnych; obligacje zostaną wyemitowane w 2017 roku na kwotę 3.000.000,00 zł; celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

4) uchwałę Nr XXXV/229/17  w sprawie   zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2017 -2030; dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wysokości wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie; w załączniku nr 2 dostosowano limity wydatków do kwot wynikających ze zmian w budżecie;

5) uchwałę Nr XXXV/230/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; budżet po zmianach wynosi: dochody 42 371 508,31; wydatki 47 877 001,57; Najważniejsze zmiany w dochodach dotyczą zwiększenia z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; Najważniejsze zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia wydatków na inwestycje drogowe;

6) uchwałę Nr XXXV/231/17 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2020”; obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; został pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora zabytków; z realizacji programu, co dwa lata, należy przedstawiać radzie sprawozdanie;

7) uchwałę Nr XXXV/232/17 w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny; Minister Rozwoju i Finansów przy współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową wprowadził pilotażowy Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, do którego Gmina Olszewo-Borki przystąpiła jako pierwsza z powiatu ostrołęckiego. Mieszkańcy po podpisaniu umowy będą mogli realizować płatności mobilnie - kartą płatniczą lub smartfonem.

8) uchwałę Nr XXXV/233/17  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Olszewo-Borki a Miastem Ostrołęką i Gminą Lelis dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; przedmiotem umowy partnerskiej jest udostępnienie nieruchomości ozn. nr ew. 544 w msc. Olszewo-Borki, stanowiącej własność gminy Olszewo-Borki, pod lokalizację wiaty przystankowej.

 

Ponadto rada gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok. Do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli uwag.

Copyright - All Rights Reserved
Urzad Gminy Olszewo-Borki
ul. Wl. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, tel: (29) 761-31-07

Poprawny CSS!

Poprawny CSS!